slider_logo5

Algemene voorwaarden

van Yogacentrum Libra

Algemene voorwaarden

Inschrijving
– Na het volgen van een proefles is de inschrijving voor de duur van minimaal drie maanden.                                                                                                                                                          – De gegevens gebruiken wij uitsluitend om je te informeren over yoga activiteiten van Libra en/of een rekening te kunnen sturen via e-mail.

Betalingswijze
– Er kan op twee manieren betaald worden. Zie hiervoor het machtigingsformulier.
– Indien het maandbedrag wordt geïncasseerd door middel van automatische incasso, dient men er zorg voor te dragen dat er ten tijde van incassering een toereikend saldo op de bank of girorekening staat. Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet geïncasseerd kan worden, dient men het verschuldigde maandbedrag alsnog direct zelf over te maken. Yogacentrum Libra behoud zich het recht administratiekosten (€ 1,50) in rekening te brengen indien een automatische incasso mislukt.
– Er kan niet geïncasseerd worden van zakelijke rekeningen.
– Indien men de betalingsverplichting niet nakomt, behoudt Yogacentrum Libra zich het recht toegang tot de les te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.

 

Maandbedrag
– Yogacentrum Libra behoudt zich het recht om het maandbedrag eenzijdig aan te passen. Indien men de wijziging van het maandbedrag niet wenst te accepteren, heeft men het recht de inschrijving op te zeggen (zie opzegging).
– In het maandbedrag is reeds rekening gehouden met de perioden waarin Yogacentrum Libra gesloten is. Zie hiervoor het vakantie overzicht op de website www.yogacentrumlibra.nl.
– Een seizoen duurt 11 maanden.

 

Verzuimen van een les
– Indien men niet aanwezig kan zijn bij een les hoeft men zich niet af te melden.
– Gemiste lessen kunnen op ieder moment binnen het betreffende seizoen ingehaald worden. Gemiste lessen kunnen niet worden opgespaard en na het seizoen vervallen alle gemiste lessen.
– Indien men, als gevolg van blessure, zwangerschap of ziekte, langer dan 3 weken niet kan deelnemen aan de lessen, is het mogelijk het maandbedrag tijdelijk te bevriezen zonder dat men zijn/haar plaats in een groep verliest. De duur van de bevriezing zal per geval met de docent besproken worden.

 

Proefles
– Bij hatha yoga of Critical Alignment yoga is de proefles gratis.
– Bij power yoga volgt de gratis les na het deelnemen aan een introductie les. Deze kost € 10,–.

 

Lichamelijke conditie / risico
– Ondergetekende verklaart dat hij /zij in dusdanige lichamelijke en geestelijke conditie verkeert dat de lichaamsbeweging, zowel actief als passief, niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid of welzijn.
– Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico.
– De docent is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke blessures, kwetsuren of materiële schades, die al dan niet direct in verband staan of in verband gebracht kunnen worden met het deelnemen aan de lessen.
– Yogacentrum Libra behoudt het recht een les, door omstandigheden en bij hoge uitzondering, te laten vervallen. Er zal getracht worden de continuïteit van de lessen te waarborgen, eventueel door vervanging van de docent die de les onder normale omstandigheden verzorgt.

 

Terugboekingtermijn
– Maximale terugboekingtermijn bedraagt 56 dagen.

 

Opzegging
– Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden waarbij rekening gehouden dient te worden met een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Er vindt geen restitutie plaats voor de kalendermaand, in welke de opzegging plaatsvindt.

 

Download hier het PDF bestand.    Gratis proefles?